Όροι & Προϋποθέσεις

1.Γενικά

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας. Το granazi.com είναι το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο «κατάστημα» ή «ιστότοπος») που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρία με την επωνυμία GRANAZI AE. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, που εδρεύει στη Δράμα (οδός Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 21, ΔΡΑΜΑ - 66132) και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 801593452, Γ.Ε.ΜΗ. 159756519000 και Δ.Ο.Υ. Δράμας, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας granazi.eshop@gmail.com, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 25210 57210 (στο εξής καλούμενη «εταιρία»).

Η εταιρία προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του www.granazi.com μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις καλύπτουν αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρίας που βρίσκονται στον ιστότοπο www.granazi.com (στο εξής καλούμενο «ιστοσελίδα»). Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Κάθε επισκέπτης/χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απέχει από την επίσκεψη, τη χρήση της ιστοσελίδας καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η εταιρία παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας μια πλούσια συλλογή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ημεδαπής νομοθεσίας (Π.Δ. 131/2003), αλλά και του κοινοτικού δικαίου.

Στις σελίδες της ιστοσελίδας συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός εάν ρητά προβλέπεται το αντίθετο.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει ή να αναθεωρεί τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να ενημερώσει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η ιστοσελίδα, προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών της ιστοσελίδας μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί με σκοπό να παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου www.granazi.com μια πλούσια συλλογή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ημεδαπής νομοθεσίας (Π.Δ. 131/2003) και του κοινοτικού δικαίου.

Στις σελίδες του www.granazi.com συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής. Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία του επισκέπτη από την χρήση της ιστοσελίδας ή και των στοιχείων που περιέχονται σε αυτόν. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του www.granazi.com και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών.

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες της ιστοσελίδας συμφωνεί να:

α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από την ιστοσελίδα στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και

β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Η ιστοσελίδα παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους.

Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account).

Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το granazi.com για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας.

Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout).

Η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του www.granazi.com με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Η ιστοσελίδα δηλώνει ότι τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται από τους χρήστες δεν παραχωρούνται σε κανέναν άλλον εκτός εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά ζητούνται για συμμετοχή χρηστών σε ορισμένες υπηρεσίες του site για στατιστικούς λόγους. Ο χρήστης ανά πάσα στιγμή το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του από τα αρχεία μας.

Όλες οι εταιρείες και τα προϊόντα που θα βρείτε μέσα σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι τα αυθεντικά.

Τρόποι πληρωμών / επιστροφών

Πληρωμές

Μπορείτε να εξοφλήσετε τις αγορές σας από το ηλεκτρονικό κατάστημα του granazi.com, με τους παρακάτω τρόπους για αποστολές εντός Ελλάδας:

1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας (αντικαταβολή), με την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο σας με Courier.

3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Προεξοφλήστε την παραγγελία σας σε ένα από τους λογαριασμούς που θα σας δοθούν κατά την παραγγελία σας και αποστείλετε μας fax ή e-mail με την απόδειξη τραπεζικής κατάθεσης.

Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε τον αριθμό παραγγελίας σαν αιτιολογία πληρωμής.

Σε περίπτωση μεταφοράς του ποσού από άλλη τράπεζα, τα έξοδα μεταφοράς είναι επιβάρυνση του πελάτη.

Ενημερώστε μας για την κατάθεση τηλεφωνικά (25210 57210) ή με e-mail (στο granazi.eshop@gmail.com).

Η παραγγελία σας θα σταλθεί μόλις το ποσό εμφανιστεί στον λογαριασμό μας.

EUROBANK
Αρ.Λογ: 0026.0250.01.0201354653
IBAN: GR8302602500000010201354653
Δικαιούχος: KARIPIDIS PANAGIOTIS ΑΕ.

4. MΕΣΩ PAYPAL

Η πληρωμή με PayPal γίνεται υπό τους αυστηρούς όρους συναλλαγών που επιβάλλει η εταιρεία PayPal.

5. ME ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ON-LINE

Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα γίνεται μέσω της τράπεζας Eurobank με το ασφαλές σύστημα της cardlink για γρήγορες και ασφαλείς συναλλαγές.

ενώ για αποστολές εκτός Ελλάδας δεν υποστιρίζεται η παραλαβή από κατάστημα (1) και η αντικαταβολή (2)

Αποστολη – Παραδοση Προιοντων

Η αποστολή όλων των προϊόντων μας γίνεται με εταιρείες ταχυμεταφοράς (courrier).

Με την καταχώρηση της παραγγελίας σας - συναινείτε αυτόματα ότι:

θα λάβετε ένα ενημερωτικό email στο email που μας έχετε δηλώσει το οποίο σας λέει λεπτομερώς τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει στην παραγγελία σας,

θα λάβετε ένα ενημερωτικό email στο email που μας έχετε δηλώσει στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο δεσμός του voucher, της μεταφορικής ώστε να μπορείτε να ελέγχετε ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται η παραγγελία σας,

θα λάβετε ένα ενημερωτικό email στο email που μας έχετε δηλώσει μετά από 8 με 10 ημέρες στο οποίο αν θέλετε μας δηλώνετε αν είστε ευχαριστημένοι από το προϊόν που αγοράσατε καθώς και να κάνετε σχόλια τα οποία θα δημοσιευθούν στη σελίδα μας, χωρίς να φαίνονται τα προσωπικά σας δεδομένα (πχ.αν το email σας είναι someone@somwhere.com θα γίνει som****@somwhere.com)

Ακτίνα αποστολών

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΥΠΡΟΣ

Χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος αποστολής είναι από 1 έως 4 εργάσιμες ημέρες από την επιχείρηση μας στις courier. Ο μέσος χρόνος παραλαβής του προϊόντος από την ημέρα καταχώρησης της παραγγελίας από τον πελάτη για την Ελλάδα υπολογίζεται από 3 έως περίπου 7 εργάσιμες ημέρες, ενώ διαφοροποιείται για την Κύπρο ανάλογα και με τον τρόπο αποστολής (Αεροπορικώς ή Ακτοπλοϊκώς) από 7 έως και 20 εργάσιμες ημέρες.

Αυτό συμβαίνει από τη στιγμή που η παραγγελία σας έχει εγκριθεί. Οι ημέρες ετοιμασίας των παραγγελιών είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αυτό σημαίνει ότι αν κάνετε την παραγγελία σας το Σάββατο, αυτή θα περάσει στο στάδιο έγκρισης, ετοιμασίας και αποστολής τη Τρίτη το αργότερο (ο παραπάνω χρόνος μπορεί να διαφέρει στις ιδιαίτερες περιπτώσεις μη άμεσης διαθεσιμότητας του προϊόντος, ή ειδικής επεξεργασίας).

Παραδόσεις με ταχυμεταφορές (courier) για το Σάββατο έχουν εξτρά χρέωση.

Ο χρόνος παράδοσης ποικίλει ανάλογα με την παραγγελία. Ο συνηθισμένος χρόνος παράδοσης είναι 2 – 4 εργάσιμες ημέρες περίπου. Λόγω της πανδημίας (COVID 19) αυτός ο χρόνος έχει αυξηθεί σε 2 - 10 εργάσιμες ημέρες (ειδικά σε μεγάλα αστικά κέντρα λόγω καθυστερήσεων των εταιριών παραδόσεων (courer).

Οι χρόνοι αποστολής ενδέχεται να μεταβληθούν λόγω αστάθμητων παραγόντων όπως: απεργίες, καθυστερήσεις μεταφορικών εταιριών, αργιών, εορτών κτλ.

Κόστος αποστολής

Η πολιτική μας για διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα στα κόστη για τον πελάτη, μας έχει οδηγήσει στην επιλογή του εφ’ άπαξ κόστους αποστολής για κάθε παραγγελία. Έτσι ανεξάρτητα από την ποσότητα ή όγκο των προϊόντων που παραγγέλνεται για την Ελλάδα, αυτό που έχετε να πληρώσετε είναι μόνο 3,00 ευρώ με όλους τους τρόπους αποστολής. Για τις παραγγελίες που είναι πάνω από 65 ευρώ τα μεταφορικά είναι δωρεάν. Το κόστος της αντικαταβολής είναι έως τα 100 ευρώ παραγγελίας 3.00 ευρώ ενώ από 100 ευρώ παραγγελίας και πάνω δεν χρεώνεται η αντικαταβολή.

Για την Κύπρο η αποστολή των προϊόντων είναι 18.60 αεροπορικώς και 10.00 ακτοπλοϊκώς

Σε περίπτωση που η αποστολή ξεπερνά σε βάρος τα 4Kg για την διεκπεραίωση της παραγγελίας θα πρέπει να γίνει με κατάθεση του ποσού μέσω τράπεζας, καθώς και θα πρέπει να γίνει εκ νέου συννενόηση για τα μεταφορικά μιας και το βάρος επιρεάζει το κόστος των μεταφορικών με κάθε εξτρά κιλό. Σε περίπτωση που έχετε βάλει την παραγγελία σας με άλλο τρόπο πληρωμής, θα σας καλέσουμε για να συννενοηθούμε από κοινού για την εξέλιξη της.

Πολιτική Επιστροφών

Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός δεκατεσσάρων(14) ημερολογιακών ημερών με την προϋπόθεση ότι:

Η ζημία δεν έγινε με υπαιτιότητα του πελάτη.

Τα προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε. Όσον αφορά τον Ρουχισμό και την Υπόδηση απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί να μην έχει χρησιμοποιηθεί ή φορεθεί το προϊόν.

Το προϊόν να συνοδεύεται από την απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο.

Σε περίπτωση που ο πελάτης παραλάβει το προϊόν και θέλει να το επιστρέψει για οποιονδήποτε δικό του λόγο, χρεώνεται τα μεταφορικά επιστροφής του προϊόντος που ανέρχονται σε 5,00 €. Εάν το προϊόν συνοδεύεται από δώρο θα πρέπει να επιστραφεί και αυτό.

Μαγιό ( το κάτω μέρος), εσώρουχα και κάλτσες δεν επιστρέφονται για λόγους υγιεινής.

Μπορείτε να καταχωρείτε αλλαγές/επιστροφές μόνοι σας από το μενού που υπάρχει στις επιλογές του ηλεκτρονικού μας καταστήματος όλο το 24ωρο, είτε από το τηλεφωνικό μας κέντρο τις ώρες λειτουργίας του eShop μας.

Οι Αλλαγές/Επιστροφές σε προϊόντα που έχουμε παραλάβει από τους πελάτες μας, πραγματοποιούνται καθημερινά από την επιχείρηση μας στις 08.00πμ με 10.00πμ

Σε περίπτωση Επιστροφών/Αλλαγών από Κύπρο, ο πελάτης αναλαμβάνει εξ' ολοκλήρου το κόστος ή επιστροφής ή και επιστροφής και αλλαγής του προϊόντος (αν θέλει να αλλάξει το προϊόν που παρέλαβε με κάποιο αλλο).

Τρόπος Αλλαγής/Επιστροφής

Πατάτε την επιλογή από το μενού Γενικά, Αλλαγές/Επιστροφές από το footer (μενού στο κάτω μέρος της οθόνης)

Βρίσκετε την παραγγελία σας συμπληρώνοντας το τηλέφωνο με το οποίο έγινε η παραγγελία σας (σταθερό ή κινητό)

Επιλέγετε την παραγγελία που θέλετε να αλλάξετε

Συμπληρώνετε όλα τα πεδία στη φόρμα με τις ανάλογες επιλογές και μας την στέλνετε πατώντας το πλήκτρο Καταχώρηση Αλλαγής/Επιστροφής.

Ετοιμάζετε το δέμα σας και εσωκλείεστε μέσα σε αυτό την απόδειξη του προϊόντος.

Πηγαίνετε το δέμα στην μεταφορική courier από την οποία το παραλάβατε και χρέωση δικιά μας (παραλήπτη) - μόνο για τις courier ΕΛΤΑ και ACS που συνεργαζόμαστε.

Σε περίπτωση αλλαγής/επιστροφής της παραγγελίας υπάρχει χρέωση 5.00€ τα οποία επιβαρύνουν τον πελάτη και αφαιρούνται από το ποσό που θα επιστραφεί, ή χρεώνονται εξτρά στην αλλαγή της παραγγελίας.

Σε περίπτωση που παραλάβατε λάθος ή ελαττωματικό προϊόν τα έξοδα επιβαρύνουν την εταιρεία μας.

Μόλις παραλάβουμε την επιστροφή σας θα σας ενημερώσουμε τηλεφωνικά ή με email για την πορεία της.

Θα θέλαμε να γνωρίζετε πως μπορείτε να αλλάξετε οποιαδήποτε προϊόν εντός 14 ημερών από την παραλαβή του και η διαδικασία αλλαγής συνήθως διαρκεί 5-7 ημέρες.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Όλα τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται αφόρετα, με συνημμένες όλες τις ετικέτες και σε κατάσταση πώλησης σε διάστημα έως 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας.

Κατά την προσπάθεια δοκιμής των ενδυμάτων, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχονται σε επαφή με κάτι που μπορεί να αφήσει κάποιο σημάδι ή μυρωδιά, για παράδειγμα αρώματα, αποσμητικά, καπνός κλπ. Δεν θα είμαστε σε θέση να δεχτούμε οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντος στο οποίο θα υπάρχουν στοιχεία που δηλώνουν ότι αυτές οι οδηγίες δεν έχουν τηρηθεί.

Σε περίπτωση που ζητήσατε επιστροφή χρημάτων, τα χρήματα θα εμφανιστούν στο λογαριασμό σας σε διάστημα 7-10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της επιστροφής από το αρμόδιο τμήμα της επιχείρησης μας. Συνιστούμε για δική σας διευκόλυνση, ώστε να μην υπάρχουν επιπλέον κρατήσεις από την τράπεζα, ο λογαριασμός που δίνετε να ανήκει σε τράπεζα Eurobank

Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν πάντα τον αποστολέα εκτός από την πρώτη αλλαγή ή αν ο λόγος επιστροφής οφείλεται αποκλειστικά σε λάθος της εταιρίας μας.

Αντικατάσταση ή αλλαγή του προϊόντος μπορεί να γίνει μόνο αν υπάρχει διαθεσιμότητα στο ζητούμενο προϊόν. Αν το προϊόν που θέλετε δεν υπάρχει, το τμήμα εξυπηρέτησης του eshop θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας προσφέρει επιπλέον επιλογές.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε καλέστε μας στο 25210 57210 ή στείλτε μας email στο sales@granazi.com.

Όσον αφορά τα έξοδα αποστολής της αλλαγής / αντικατάστασης:

Αντικαταστάσεις γίνονται δεκτές εντός δεκατεσσάρων(14) ημερολογιακών ημερών με την προϋπόθεση ότι:

Σε περίπτωση αλλαγής / αντικατάστασης του προϊόντος η χρέωση είναι 5,00 €

Δεν έχει υποστεί κάποια αλλοίωση ή ζημία στο προϊόν ή δεν έγινε με υπαιτιότητα του πελάτη.

Μετά τη πρώτη αλλαγή / αντικατάσταση,

Αν η αλλαγή / αντικατάσταση είναι από δικό μας σφάλμα δεν έχετε καμιά χρηματική επιβάρυνση.

Αν προέρχεται από δικό σας λάθος χρεώνεστε την αποστολή και την επιστροφή στα 5,00 €, αφού συνεννοηθείτε μαζί μας τηλεφωνικώς και κάνετε χρέωση παραλήπτη κατά την αποστολή, τέλος, πληρώνετε το ποσό των 5,00 € κατά την παραλαβή. Να σημειωθεί ότι τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που ο πελάτης δεν επιβαρύνθηκε τα έξοδα αποστολής, λόγω του γεγονότος ότι η αρχική παραγγελία ξεπερνούσε τα 65 ευρώ.

Παρακολούθηση παραγγελίας

Η Εταιρεία μας σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πλήρη ενημέρωση της κατάστασης ετοιμασίας και αποστολής των παραγγελιών. Μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μέλους εάν έχετε πραγματοποιήσει την παραγγελία ως εγγεγραμμένος χρήστης και να ελέγχεται την κατάστασή της καθώς και να ενημερώνεστε από τον αριθμό αποστολής (tracking number) των συνεργαζόμενων μεταφορικών εταιρειών για το σημείο που βρίσκεται αυτή.

Θα σας αποσταλεί ενημερωτικό email με την κατάσταση της αποστολής και τον αριθμό φορτωτικής (tracking number) καθώς και ένας υπερσύνδεσμος που σας παραπέμπει στην παρακολούθηση της παραγγελίας σας έτσι ώστε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη της παράδοσης μέσω της ιστοσελίδας της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών.

Συνεργατες – Χονδρικη

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για το τμήμα χονδρικής της εταιρίας μας παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλ. 25210-57210 εσωτερικό 4

2. Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα

Η εταιρία δεσμεύεται ως προς τη ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της εταιρίας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγές, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας για λόγους ανωτέρας βίας. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούνται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

3. Περιορισμός Ευθύνης

Η εταιρία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται την διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η εταιρία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και ότι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της ιστοσελίδας ή /και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτήν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.

4. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα www.granazi.com είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της εταιρίας με την επωνυμία ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.GRANAZI A.E Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η εταιρία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικές ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παραγωγής εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με τα εμπορικό σήμα της εταιρίας ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρίας ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

5. Ευθύνη – Υποχρεώσεις Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης είναι ελεύθερος να κάνει χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλή πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στο χρήστη/πελάτη. Η εταιρία δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει ο χρήστης/πελάτης. Ο χρήστης/πελάτης οφείλει να συμπληρώνει με ορθότητα και ακρίβεια τα στοιχεία του σε οποιαδήποτε φόρμα του ζητείται. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος υπόκειται στους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους και ο χρήστης/πελάτης υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό μας κατάστημα με σκοπό να παραβιάσει αυτούς τους νόμους.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει την ευθύνη να μην χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην εταιρία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο οιουδήποτε προσώπου, 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ, 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους, 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο και 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Επιπλέον ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, οι εκπρόσωποι της εταιρίας δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτους που χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

6. Σύνδεσμοι (links) σε αυτόν τον δικτυακό τόπο

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρίας και η εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η εταιρία δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η εταιρία παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον χρήστη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η εταιρία εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

7. Δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης – Πολιτική Τιμών

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, μονομερώς το περιεχόμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό αυτό τόπο και αφορούν στα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτού.

Όλες οι τιμές των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και ισχύουν για την χρονική στιγμή που εμφανίζονται στο κατάστημα.

8. Δήλωση Εχεμύθειας

Όταν ο χρήσης/πελάτης αποστέλλει ένα αίτημα διαδικτυακά (online), οι πληροφορίες που μας παρέχει χρησιμοποιούνται προκειμένου να του απαντήσουμε στο ερώτημά του. Αντιμετωπίζουμε τις αιτήσεις που συμπληρώνει κάθε χρήστης/πελάτης καθώς και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που αποστέλλει ως στοιχεία απόρρητα. Δεν μεταβιβάζουμε το περιεχόμενο αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, εφόσον αυτό ζητηθεί από την εταιρία ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρηθεί ότι θίγει και προσβάλλει την εταιρία. Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου για:

την προστασία των δικαιωμάτων και της περιουσίας της εταιρίας

την προστασία ενάντια στην κακή ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση του διαδικτυακού τόπου

την προστασία της προσωπικής ασφάλειας ή της περιουσίας των χρηστών και του καταναλωτικού κοινού

Παρ' όλα αυτά, εάν ο χρήστης/πελάτης χορηγήσει στην εταιρία ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσει να λάβει τη θέση κάποιου άλλου προσώπου όταν στέλνει πληροφορίες διαδικτυακά (online), όλες οι πληροφορίες - καθώς επίσης και η διεύθυνση IP - θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας.

Οι άνθρωποι της εταιρίας μπορεί να χρειαστεί να επεξεργαστούν το ηλεκτρονικό μήνυμα του χρήστη/πελάτη σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα. Επιπλέον, εάν οποιοσδήποτε χρήστης/πελάτης ζητήσει να επικοινωνήσει με αρμόδιο υπάλληλο από το τμήμα εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρίας προκειμένου να τον βοηθήσει σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική διαδικασία, τότε ο υπάλληλος αυτός, θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλο το εύρος πληροφοριών το οποίο είναι σχετικό με το αίτημα του εν λόγω χρήστη/πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης αυτού και των μηνυμάτων του. Η εταιρία δεν έχει ουδεμία ευθύνη για την πολιτική ασφαλείας άλλων διαδικτυακών τόπων ή για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί διαχειρίζονται τους χρήστες/πελάτες τους.

9. Πολιτική Απορρήτου

Τα στοιχεία που δίνουν οι χρήστες/πελάτες της εταιρίας και οι συναλλαγές αυτών θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές στο εμπορικό κατάστημα. Η εταιρία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/πελατών αυτού του δικτυακού τόπου σε κανένα τρίτο φορέα, εκτός εάν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφασης άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η εταιρία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτήν με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, την προώθηση αγαθών και την ενημέρωση των πελατών. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την εταιρία και ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics, Favebook Analytics και Skroutz Analytics. Μέσω των υπηρεσιών αυτών κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Google.com, Facebook.com και Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Google.com, Facebook.com και Skroutz.gr. Αναλυτικότερα μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για την πολιτική του Skroutz.gr στο https://www.skroutz.gr/privacy.

Η ιστοσελίδα θεωρεί ότι οι χρήστες του έχουν διαβάσει το παρόν και έχουν αποδεχτεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσεως της ιστοσελίδας.

Μενού

Δημιουργήστε ένα δωρεάν λογαριασμό για να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας στοιχεία.

Είσοδος

Δημιουργήστε ένα δωρεάν λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε τις λίστες επιθυμιών.

Είσοδος